پایگاه اطلاع رسانی استاد یزدانپناه

درخواست تماس       تلفن: (98) -----------  گفتگو با ما

«مثل» در نگاه شیخ اشراق

 طرح «نظریة مثل» و حضور تأثیرگذار آن در مباحث گوناگون فلسفی، مستند به افلاطون است و به دلیل آنکه دایره هستی را گسترده تر ترسیم می کند و از وجود موجوداتی با صفاتی ویژه سخن می گوید، در دوره های گوناگون فلسفی و تاریخی موضوع گفت و گو بوده است.
یکی از طرفداران این نظریه شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی است که جایگاهی تعیین کننده به مثل در نظام هستی شناختی خود می دهد و می کوشد از سویی با ارائه ادله ای متقن وجود این عالم را اثبات کند و از سوی دیگر، با تبیین روشن نسبت این عالم با مراتب وجودی مافوق و مادون آن، چهره ای معقول تر و پذیرفتنی تر در قیاس با تبیین افلاطون به آن ببخشد..
مقاله حاضر کاوشی است در چیستی مثل از نگاه افلاطون و شیخ اشراق؛ ادله ای که شیخ اشراق برای اثبات عالم مثل ارائه کرده است، و نیز جایگاهی که مثل در نظام هستی شناختی این دو متفکر دارد. از آنجا که مقصود اصلی نگارنده، بررسی نگاه سهروردی به مثل بوده است، دیدگاه افلاطون نیز به اجمال کانون توجه قرار گرفته است تا اشتراکات و تفاوت ها بهتر خود را نمایان کند.